MAILING ADDRESS

Silicon Based Semiconductor Quantum Computing Lab
Key Lab of Quantum Information, CAS
East Campus, University of Science and Technology of China
96 Jinzhai Road
Hefei, Anhui, 230026
P.R.China


STAFF

Guoping Guo
Gang Cao
Haiou Li
Di Liu
Chao Luo
Gang Luo
Xiangxiang Song
Baochuan Wang
Yuchun Wu
Jun Xu
Zhuozhi Zhang
Binhua Li
Xin hu


POSTDOCTORAL FELLOWS

Ranran Cai
Junchao Wang


POSTDOCTORAL ALUMNI

Shuxiao Li
Ke Wang
Vahid Mosallanejad


GRADUATE STUDENTS

Zhilong Jia
Hui Yang
Ting Zhang
Peng Duan
Zhaoyun Chen
Fangming Jing
Xinxin Yang
Chi Zhang
Mingbo Chen
Xin Zhang
Kailong Wang
Yuan Zhou
He Liu
Ruizi Hu
Sisi Gu
Ting Lin
Qi Zhou
Cheng Xue
Lei Du
Zijia Su
Yajie Huang
Shunli Jiang
Ning Wang
Liangliang Guo
Yueying
Ming Ni
Ronglong Ma
Siming Chen
Haoran
Haifeng Zhang
Qinghang Zhang
Dong Li
Ziyuan Chen
Zifeng Chen
Yujing Zhang
Jie He
Yong Chen

Grade 2019

Ning Chu
Yongqiang Xu
Hanwei Liu
Zhonghai Sun
Binhan Lu
Tianle Wang
Zhihao Peng
Jin Leng
Yuan Kang
Guoquan Qin
Sirui Hu
Zonghu Li
Huili Yin
He Ma
Yuanke Zhang
Qiwen Xue
Taiping Sun

Grade 2020

Yang Liu
Yuchen Zhou
Weizhu Liao
Jiecheng Yang
Shuken Ye
Tiaoyue Hao
Feng Wang
Shaomin Wang
Xiaoyan Yang
Ze'an Zhao
Jiaxuan Zhang
Zihao Mei
Qingsong Li
Guosheng Lei
Mingjie Wen
Yuefeng Chen
Bolun Zeng
Fei Dai
Yucheng Wu
Xiaohu Zhai
Zhuang Zhuo
Changchun Zhou
Jixiang Huang

Grade 2021

Ziqing Huang
Tianyi Jiang
Rui Wu
Runze Zhang
Jiamin Kang
Hongbo Yang
Jia Su
Hengxu Guo
Shuyang Sun
Xiaofan Xu

Grade 2022

Aoran Li
Haotian Jiang
Hongze Chen
Zecheng Wei
Wenlong Lu
Muqun Zhang
Yibo Wang
Liling Qiu
Pengkun Zhang
Yifang Zhang
Haoyu Sheng
Siyuan Qi
Yunjie Wang


COLABORATORS, ETC.

Hongwen Jiang (University of California, Los Angeles)
Albert M. Chang (Duke University)
Wei Lu (University of Michigan)
Franco Nori (RIKEN)
Xuedong Hu (The State University of New York at Buffaclo)


ALUMNI

Hui Zhang
Yongjie Zhao
Feiyun Zhu
Xiaojie Hao
Zhicheng Zhu
Zhirong Lin
Cheng Zhou
Runan Shang
Miaolei Zhang
Zheyu Liu
Da Wei
Zhixiong Zheng
Jie You
Guodong Yu
Guangwei Deng
Tianyi Han
Baobao Chen
Dong Zhu
Yan Li
Zhen Li
Long Yuan
Gang Xu
Tengteng Lu
Qiuchen Zhang