Mailing Address

Solid-State Quatnum Computation Group
Key Lab of Quantum Information, CAS
East Campus, University of Science and Technology of China
96 Jinzhai Road
Hefei, Anhui, 230026
P.R.China


Staff

Guo-Ping Guo
Ming Xiao
Gang Cao
Hai-Ou Li
Yu-Chun Wu
Xiang-xiang Song


POSTDOCTORAL FELLOWS

Hao Tan
Bao-Chuan Wang
Gang Luo
Zhuo-Zhi Zhang


GRADUATE STUDENTS

Ke Wang
Zhilong Jia
Zhen Li
Chao Luo
Long Yuan
Hui Yang
Ting Zhang
Gang Xu
Peng Duan
Teng-Teng Lu
Zhao-Yun Chen
Fang-Ming Jing
Xin-Xin Yang
Chi Zhang
Ming-Bo Chen
Xin Zhang
Kai-Long Wang
Qiu-Chen Zhang
Yuan Zhou
He Liu
Rui-Zi Hu
Si-Si Gu
Ting Lin
Qi Zhou
Cheng Xue
Lei Du
Zi-Jia Su
Ya-Jie Huang
Shun-Li Jiang
Ning Wang
Liang-Liang Guo
Yue-Ying
Ming Ni
Rong-Long Ma
Si-Ming Chen
Hao-Ran
Hai-Feng Zhang
Qing-Hang Zhang
Dong Li
Zi-Yuan Chen
Zi-Feng Chen
Yu-Jing Zhang
Jie He
Yong Chen


UNDERGRADUATES


COLABORATORS, ETC.

Hong-Wen Jiang (University of California, Los Angeles)
Albert M. Chang (Duke University)
Wei Lu (University of Michigan)
Franco Nori (RIKEN)
Xue-dong Hu (The State University of New York at Buffaclo)


ALUMNI

Hui Zhang
Yongjie Zhao
Feiyun Zhu
Xiao-Jie Hao
Zhi-Cheng Zhu
Lin-Jun Wang
Zhi-Rong Lin
Cheng Zhou
Ru-Nan Shang
Miao-Lei Zhang
Zhe-Yu Liu
Da Wei
Zhi-Xiong Zheng
Xiang-Xiang Song
Jie You
Guo-Dong Yu
Guang-Wei Deng
Tian-Yi Han
Bao-Bao Chen
Shu-Xiao Li
Dong Zhu
Di Liu
Yan Li